Decyzja Urzędu Patentowego w sprawie zgłoszenia w złej wierze znaku RED BULL w klasie 30

Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego RP oddaliło wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Lodów Koral Józef Koral sp. j. z Limanowej o częściowe unieważnienie na terytorium RP międzynarodowego znaku słowno-graficznego RED BULL.

Znak RED BULL został zarejestrowany na rzecz austriackiej firmy Red Bull GmbH w klasach 01-45 klasyfikacji nicejskiej. Wniosek o unieważnienie dotyczył części towarów zastrzeżonych w klasie 30. Spółka Red Bull zastrzegła znak RED BULL dla wielu towarów w klasie 30, w stosunku do których nie używała oznaczenia. Wniosek o unieważnienie dotyczył części towarów zastrzeżonych w tej klasie, m.in. kawa, herbata, kakao, ciasta i wyroby cukiernicze, lody, lód chłodzący, napoje na bazie herbaty, kawy, kakao, czekolady, kawa mrożona.

Podstawą wniosku o unieważnienie był zarzut zgłoszenia znaku do ochrony w złej wierze, co stanowi bezwzględną przeszkodę rejestracji oznaczenia. Zdaniem wnioskodawcy uprawniony zgłosił znak do rejestracji z zamiarem nieużywania, ponieważ większość towarów, dla których zastrzegł znak nie stanowi przedmiotu jego działalności. Jedynym towarem, w stosunku do którego uprawniony używa oznaczenia są napoje energetyzujące. Według wnioskującego spółka Red Bull zgłosiła znaki identyczne lub podobne z pełną świadomością nieużywania oznaczeń dla wszystkich towarów w przyszłości, ponieważ nie jest możliwe, aby jeden przedsiębiorca wprowadzał do obrotu towary we wszystkich branżach, a jego działanie zmierza do niedopuszczenia do wygaszenia nieużywanych oznaczeń.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak RED BULL podniósł po pierwsze, ze oznaczenie jest znakiem renomowanym i powszechnie znanym, co, jego zdaniem, uniemożliwia posługiwanie się nim dla jakichkolwiek towarów. W związku z tym nawet częściowe unieważnienie nie pozwoli wnioskodawcy na uzyskanie prawa ochronnego na znak identyczny lub podobny dla jakichkolwiek towarów. Po drugie, dowód nieużywania nie uzasadnia argumentu zgłoszenia oznaczenia do rejestracji w złej wierze.

Kolegium UP decyzją z dnia 1 czerwca 2010 r. oddaliło wniosek o unieważnienie, podnosząc, że ustawa – Prawo własności przemysłowej – nie zabrania zgłaszania identycznych znaków dla innych towarów, bądź podobnych dla tych samych towarów. Ponadto, zgłoszenie w klasie 30 dotyczy m.in. napojów klasyfikowanych także w klasie 32, dla których znak był używany. Zdaniem UP bliskość rodzajowa towarów przemawia za dobrą wiara zgłaszającego. Decyzja została uchylona ze względów proceduralnych przez WSA i przekazana do ponownego rozpatrzenia. Decyzją z 29 marca 2012 r. Kolegium UP ponownie oddaliło wniosek o unieważnienie z powodu nieudowodnienia przez spółkę Koral zgłoszenia znaku w złej wierze. Na decyzję przysługuje skarga do WSA.

Ponadto firma Koral wystąpiła o wygaszenie znaku RED BULL z powodu nieużywania. Kolegium UP wydało decyzje o częściowym wygaśnięciu oznaczenia na terytorium RP (decyzja prawomocna).


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl