#EU™ czyli zmiany w europejskim prawie znaków towarowych

źródło zdjęcia: freeimages.com

EUIPO, EUTM

Doświadczenia zdobyte od czasu ustanowienia wspólnotowego systemu znaków towarowych pokazały, że przedsiębiorcy z UE i z państw trzecich przyjęli ten system, który okazał się opłacalnym uzupełnieniem ochrony znaków towarowych na poziomie państw członkowskich, a także skuteczną alternatywą dla tej ochrony. Dziś Urząd rejestruje ponad 100.000 wspólnotowych znaków towarowych rocznie, oferując ochronę własności intelektualnej skierowanej do 500 milionów konsumentów.

Zgodnie z nowym prawodawstwem od 23.03.2016 roku, a więc 90 dni po wejściu w życie nowego rozporządzenia (2424/2015) Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zmienia nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a Wspólnotowy Znak Towarowy (CTM), stanie się Znakiem Towarowym Unii Europejskiej lub Unijnym Znakiem Towarowym (EUTM). Oprócz powyższych kosmetycznych zmian rozporządzenie zmienia dotychczasowy system opłat urzędowych za dokonanie zgłoszenia i jego przedłużenie oraz modyfikuje w niektórych obszarach obecne procedury zgłoszeniowe.

Andrzej Chudy - Kancelaria KONDRAT

Opłaty, terminy oraz pozostałe istotne zmiany

Po pierwsze, zniknie oficjalna opłata „3 w 1” czyli dokonanie zgłoszenia w trzech klasach w cenie zgłoszenia w jednej klasie. Zastąpi ją nowy system opłat oparty na oddzielnej opłacie urzędowej za każdą klasę towarów i usług. W konsekwencji, za zgłoszenie w jednej klasie zapłacimy mniej niż za obecne zgłoszenie w trzech klasach, natomiast zgłoszenie w dwóch klasach będzie porównywalne kosztowo, z dotychczasowym zgłoszeniem w trzech klasach oraz ostatecznie nowe zgłoszenie w trzech klasach będzie nieco droższe niż dotychczas. Jednocześnie zostaną zmniejszone opłaty za przedłużenie prawa ochronnego.

Po drugie, zostanie skrócony termin, w którym rozpoczyna bieg 3-miesięczny termin na zgłoszenie sprzeciwu. Obecnie wynosi on 6 miesięcy, po 23.03.2016 roku okres na zgłoszenie sprzeciwu rozpocznie bieg 1 miesiąc od daty dokonania publikacji zgłoszenia przez Urząd.’

Po trzecie, pojawią się skuteczniejsze mechanizmy pomagające zwalczać proceder podrabiania towarów i usług. Uprawnieni z EUTM będą uprawnieni do zakazywania umieszczania na towarach znaków naruszających ich prawa, a także zakazywania czynności przygotowawczych podejmowanych przed umieszczeniem tych znaków. Przy czym ciężar udowodnienia braku naruszeń zostanie przerzucony na domniemanego sprawcę naruszenia.

Po czwarte, ułatwiona zostanie procedura rejestracji niestandardowych znaków towarowych, takich jak znaki dźwiękowe, gdyż zostanie zniesiony obowiązek wskazywania reprezentacji graficznej takich znaków.

W końcu po piąte, nowe rozporządzenie wpłynie na wykazy towarów i usług już zarejestrowanych unijnych znaków towarowych, których wykaz towarów i usług obejmuje tytuły poszczególnych klas.

Wskazówki i konkluzje

W przypadku, gdy w krótkiej perspektywie czasowej przyszły uprawniony ze znaku towarowego zamierza dokonać zgłoszenia w większej ilości klas, powinien zrobić to przed 23.03.2016 roku, z uwagi na podwyższenie opłat urzędowych i możliwe oszczędności z tego tytułu. Co jednak istotniejsze, rozporządzenie przewiduje, że wszystkim EUTM zgłoszonym do rejestracji przed dniem 22.06.2012 roku, których wykaz towarów obejmuje wszystkie wyrażenia składające się na tytuły poszczególnych klas, doznają istotnego obniżenia poziomu ochrony, bowiem nazwa danej klasy będzie odzwierciedlała jedynie jej literalne brzmienie, a nie jej zawartość, która kryła się za danym tytułem. Uprawniony ma jednak możliwość złożenia oświadczenie w terminie do dnia 23.09.2016 roku w treści, którego może wskazać, iż intencją uprawnionego była ochrony w odniesieniu do niektórych towarów i usług zawartych w ówcześnie obowiązującej klasyfikacji nicejskiego, gdy dokonywano jego zgłoszenia do Urzędu.


Autor:

Andrzej Chudy – Adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, andrzej.chudy@kondrat.pl


źródło zdjęcia: freeimages.com