Global Brand Database

Global Brand Database (http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp) jest zintegrowaną bazą danych obejmującą swoim zasięgiem takie przedmioty ochrony praw własności intelektualnej, jak:

  • znaki towarowe,
  • nazwy pochodzenia,
  • herby, flagi i inne godła państwowe Państw-sygnatariuszy konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. oraz przyjętych przez nie urzędowych oznaczeń i stempli kontrolnych i gwarancyjnych, a także wszystkiego, co z punktu widzenia heraldycznego byłoby ich naśladownictwem.

Global Brand Database powstała w ramach projektu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) utworzenia ogólonodostępnego zasobu informacji (danych) odnoszących się do praw własności intelektualnej, którymi administruje WIPO.

Wyszukiwanie w Global Brand Database możliwe jest poprzez szereg kryteriów, wśród których wymienić należy:

  • wyszukanie poprzez markę- poprzez wskazanie teksu, logo, czy opisu towarów, dla których oznaczenie zostało przeznaczone; istnieje tutaj opcja wyszukania danej frazy tekstowej zarówno w oryginalnej pisowni, jak i poprzez fonetyczne brzmienie frazy;
  • nazwę właściciela oraz pełnomocnika,
  • numery publikacji oraz zgłoszenia,
  • datę rejestracji, zgłoszenia, czy wygaśnięcia prawa,
  • klasyfikacji nicejskiej oraz wiedeńskiej,
  • kraju podstawowego zgłoszenia (rejestracji) oraz kraju wskazanego, jako obszar ochrony.

Dodatkowe opcje umożliwiają ponadto odpowiednią filtrację wyników wyszukiwania
w oparciu o kryteria rodzaju wyszukiwanych praw własności intelektualnej (znaki towarowe, nazwy pochodzenia, przedmioty ochrony z art. 6 ter konwencji paryskiej), statusu rejestracji (zgłoszeń), kraju-podstawy zgłoszenia (rejestracji) krajowej, wskazanych państw, w których ma mieć miejsce ochrona przedmiotu prawa własności intelektualnej.

autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

andrzej.przytula@kondrat.pl