Koniec sporu o markę “Żubrówka”

W 2002 r. Przedsiębiorstwo Polmos z siedzibą w Białymstoku S.A. (dalej: POLMOS Białystok) wystąpiło do Urzędu Patentowego z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na krajowe znaki towarowe słowno – graficzne WISENT VODKA ŁAŃCUT (R-129940) zgłoszony 20 kwietnia 1999 r. w kl. 33 na wódki (decyzja o rejestracji z 4 czerwca 2001 r.) oraz słowno-graficzno-przestrzenny znak WISENT FLAVOURED VODKA (R-155624), zgłoszony 13 listopada 2000 r., także w kl. 33 na wódki (decyzja o rejestracji z 6 września 2004 r.).

R – 155624

R-129940

Prawa ochronne do w.w. znaków zostały udzielone na rzecz Fabryki Wódek Polmos Łańcut z siedzibą w Łańcucie.

Ich rejestracji sprzeciwił się POLMOS Białystok – uprawniony do szeregu znaków towarowych marki „Żubrówka”, w tym do następujących znaków towarowych:

– przestrzenno-graficznego znaku Żubrówka z trawką w butelce i etykietą (R-62081),

– słownego znaku BISON (R-115288),

– słownego znaku ŻUBRÓWKA (R-86410),

– słowno-graficznego znaku ŻUBRÓWKA (R-46050),

– słowno-graficznego znaku ŻUBRÓWKA – BRAND VODKA (R-125911),

– słowno-graficznego znaku ŻUBRÓWKA BISON VODKA (R-80990),

– słowno-graficznego znaku ŻUBRÓWKA BISON VODKA (R-80991),

– słowno-graficznego znaku GRASOVKA (R-56012),

– słownego znaku GRASS (R-89896).

Uprawniony do szeregu w.w. znaków towarowych podniósł wprowadzające w błąd podobieństwo (art. 9 ust. 1 ustawy o znakach towarowych) znaków Fabryki Wódek Polmos Łańcut do znaków towarowych, do których jest uprawniony. Wprowadzające w błąd podobieństwo spornych znaków właściciel marki „Żubrówka” upatrywał w zastosowaniu wyróżniającego elementu jakim, jego zdaniem, jest włożone do butelki źdźbło trawy Żubrowej oraz umieszczenie na etykiecie elementu graficznego w postaci Żubra, podczas gdy elementy te są od dawna jest silnym elementem graficznym oznaczeń wódki Żubrówka, Bison Vodka, Grasovka.

Kolegium Urzędu Patentowego decyzjami z dnia 14 lipca 2007 r. (sygn. sprawy Sp. 80/06, Sp. 436/05) oddaliło wnioski o unieważnienie znaków. Kolegium uznało, że znaki WISENT VODKA ŁAŃCUT (R-129940) i WISENT FLAVOURED VODKA (R-155624) oraz przeciwstawione znaki marki „Żubrówka” oceniane w całości nie są podobne w stopniu wprowadzającym w odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów. Natomiast element w postaci źdźbła trawy umieszczony w butelce nie ma zdolności odróżniającej, gdyż jedynie wskazuje na rodzaj alkoholu.

Od decyzji Urzędu Patentowego RP POLMOS Białystok wniósł skargę na Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej jako WSA). WSA wyrokami z dnia 16 grudnia 2009 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1147/09 oraz VI SA/Wa 1148/09) oddalił skargi Polmosu Białystok, podzielając stanowisko Urzędu.

Wyroki te zostały zaskarżone skargą kasacyjną. NSA oddaliło je podzielając pogląd WSA oraz Urzędu Patentowego.


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl