Nieudana próba unieważnienia znaku towarowego COFFEE HEAVEN (R-147034)

Z wnioskiem o unieważnienie znaku towarowego COFFEE HEAVEN (R-147034) wystąpiła osoba fizyczna – Michael Ovadenko z Warszawy. Podstawowym zarzutem skierowanym wobec rejestracji w.w. znaku był zarzut naruszenie praw autorskich do oznaczenia COFFEE HEAVEN. Wnioskodawca twierdził, że jest twórcą tego oznaczenia.

Kolegium Orzekające w związku ze wskazanym przez Wnioskodawcę w trybie art. 97 § 1 pkt 4 kpa zawiesiło postępowanie i zobowiązało Wnioskodawcę do wystąpienia z pozwem do sądu o ustalenie praw autorskich do tego oznaczenia. Zdaniem Kolegium Orzekającego jest to zagadnienie wstępne i do czasu jego rozstrzygnięcia przez sąd, czyli ustalenia praw autorskich do przedmiotowego oznaczenia, nie jest możliwe rozstrzygnięcie żądania wniosku.

Pozew złożony w trybie art. 189 kpc. został oddalony wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd uznał, że oznaczenie COFFEE HEAVEN nie jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis ten stanowi, że: przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Apelacja została również oddalona przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl