Rewolucyjne zmiany przepisów Prawa Własności Intelektualnej

W dniach 30 listopada 2015 roku, 1 grudnia 2015 roku oraz 15 kwietnia 2016 roku wejdą w życie nowe przepisy Prawa Własności Intelektualnej. Wchodzące w życie w przeciągu trzech miesięcy trzy nowelizacje, wprowadzają nie tylko dużą ilość zmian, ale również część z nich to istotne zmiany jakościowe.

Andrzej Chudy - Kancelaria KONDRAT

Brak badania podobieństwa między znakami towarowymi

Nowe prawo własności intelektualnej w części dotyczącej znaków towarowych wprowadza dużą zmianę, która przyspieszy postępowanie rejestracyjne, lecz z drugiej strony znacząco obniży pewność prawną zarówno podmiotów, które zgłaszają znak do rejestracji, jak podmiotów, których znaki zostały już zarejestrowane.

Zasady uzyskiwania ochrony przed polskim Urzędem Patentowym opierały się do tej pory na systemie badawczym. Nowe przepisy likwidują wstępne badanie podobieństwa między znakami przez Urząd Patentowy RP. Taka zmiana zdecydowanie obniży gwarancję, iż dane oznaczenie posiada „czystość rejestracyjną”. W konsekwencji podmiot chcący zgłosić znak do rejestracji sam będzie musiał zweryfikować czy korzystanie z takiego oznaczenia będzie potencjalnie naruszało praw podmiotów trzecich, które mogą posiadać prawo ochronne na znak obiektywnie podobny. Zatem, jeszcze bardziej istotnym staje się przeprowadzanie badania zdolności rejestracyjnej znaków przed rozpoczęciem postępowania rejestracyjnego, które może uchronić zgłaszającego przed niepotrzebnymi kosztami, a nawet koszto- i czasochłonnym postępowaniem administracyjnym oraz sądowym.

Zmiana systemu rejestracyjnego w procedurze zgłoszeniowej wpłynie również na podmioty, które posiadają już przyznane prawa ochronne na znaki towarowe. Znacznie bowiem wzrośnie ryzyko rejestracji oznaczeń, które naruszają prawa Uprawnionych, bowiem Urząd już nie zbada z urzędu czy takie czy inne oznaczenia są do siebie podobne czy też są wręcz identyczne. Innymi słowy od dnia wejścia w życie nowych przepisów jedynym sposobem przeciwdziałania abuzywnym rejestracjom będzie wnoszenie sprzeciwu do Urzędu. Jednakże, aby złożyć sprzeciw najpierw należy posiadać wiedzę, że ów oznaczenie narusza prawo ochronne na zarejestrowany już znak towarowy. Zatem arcyistotnym będzie przeprowadzanie regularnego monitoringu ewentualnych zagrożeń dla jego praw ochronnych, a w konsekwencji podejmowanie działań na drodze administracyjnej (sprzeciw) lub sądowej (skarga na decyzję).

Reasumując, odejście od systemu badawczego, będzie się wiązać z jednej strony z bardziej dynamicznym postępowaniem, które z drugiej strony o wiele mocniej będzie angażować podmioty uprawnienie oraz podmioty zgłaszające kolizyjne znaki towarowe.

Listy zgody – współistnienie podobnych znaków towarowych

Nowelizacja wprowadza długo wyczekiwaną zmianę umożliwiającą zawieranie między podmiotami, których prawa ulegają kolizji, tzw. listów zgody (ang. letter of consent). Listy zgody umożliwiają rejestrację znaku towarowego podobnego do znaku już zarejestrowanego (lub wcześniej zgłoszonego) na rzecz innej osoby, jeżeli osoba ta wyraziła na to pisemną.

Obecna Urząd Patentowy RP całkowicie wykluczał taką możliwość, z uwagi na brak wyraźnej podstawy prawnej. Konsekwencją takiej praktyki była rejestracja podobnych znaków towarowych na rzecz tej samej spółki, co utrudniało znaczącą działalność przedsiębiorców. Sytuacja dodatkowo komplikowała się w przypadku przedsiębiorców zagranicznych działających w Polsce przez spółki zależne, gdyż spółka zależna nie mogła dokonać rejestracji znaku na swoją rzecz, gdyż spółka dominująca posiadała prawo ochronne na znak podobny, których ochrona rozciąga się na terytorium Polski, czyli znaki krajowe wspólnotowe czy międzynarodowe.

Problem listów zgody został rozwiązany w nowelizacji, w której dopuszczono możliwość uzyskania listu zgody w formie pisemnej. Od dnia wejścia w życie nowych przepisów Urząd Patentowy RP będzie zobowiązany do uznawania tzw. „umów o współistnieniu” (ang. coexistance agreements) między zainteresowanymi przedsiębiorcami, które to umowy te są przeważnie rezultatem szerszego np. międzynarodowego porozumienia.


Autor:

Andrzej Chudy – Adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, andrzej.chudy@kondrat.pl


źródło zdjęcia: freeimages.com