Procedura rejestracji znaków

  1. Wybranie znaku i sporządzenie wykazu towarów/usług

Przed wystąpieniem do Urzędu Patentowego z wnioskiem o ochronę naszego znaku należy przede wszystkim zdecydować się na określoną formę znaku – tj. czy znak zgłaszamy jako słowo, logo, grafikę czy inny.

https://www.znaktowarowy.info/rodzaje-i-funkcje-znakow/znak-slowny-logo-czy-graficzny-przeglad-form/

W związku z tym, że znak towarowy zgłasza się zawsze dla określonych towarów lub usług, należy je również wskazać we wniosku. Wybór pozycji w wykazie musi być jednak przemyślany, ponieważ po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możliwości dopisania do niego jakichkolwiek pozycji. Warto zatem uwzględnić nie tylko towary, które aktualnie oznaczamy znakiem ale również potencjalne użycie znaku w przyszłości, zwłaszcza jeśli zgłaszanym znakiem jest nazwa naszej firmy.

Należy pamiętać, że lista towarów/usług, dla których znak zgłosiliśmy ma olbrzymie znaczenie ponieważ wyznacza zakres ochrony naszego znaku.

Przykład:

Jeżeli znak „METALUREX” zostanie zastrzeżony tylko dla rur przeznaczonych do instalacji gazowych, firma musi się liczyć z tym, że inny podmiot będzie mógł legalnie używać takiej samej nazwy dla towarów niepodobnych, np. materiałów budowlanych a może nawet niektórych wyrobów metalowych. Dla uniknięcia sytuacji i przyszłych sporów o znak towarowy warto redagując wykaz towarów używać również szerszych pojęć – np. wyroby metalowe, które obejmują również metalowe rury.

Dobry wykaz towarów uwzględnia specyfikę firmy/produktu, potencjalne kierunki rozwoju i wykorzystania znaku w przyszłości oraz sytuację na rynku, w tym sposób rejestracji innych znaków podobnych. Zbyt wąskie opisanie towarów, dla których znak ma być używany, może doprowadzić do negatywnych konsekwencji, w szczególności braku możliwości skutecznego egzekwowania swoich praw.

Trzeba jednak pamiętać, że co do zasady wraz z rosnącą gamą towarów/usług jakie zgłaszamy rosną również opłaty urzędowe za zgłoszenie i ochronę znaku. Opłaty zależą bowiem od ilości tzw. klas nicejskich, w których skatalogowane zostały rodzaje towarów i usług.

/zob. artykuł: ile kosztuje ochrona znaku/

2. Złożenie wniosku w Urzędzie

W celu zarejestrowania znaku towarowego w Polsce należy złożyć w Urzędzie Patentowym odpowiedni wniosek, którego wzór znajduje się poniżej:

http://uprp.pl/NR/rdonlyres/21C23320-73EA-455E-B806-77FFCF46BB56/734/FormZgloszZT.pdf

/zob. artykuł znak wspólnotowy i artykuł rejestracja międzynarodowa/

Podanie o udzielenie prawa ochronnego możemy złożyć osobiście lub za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, którym może być jedynie rzecznik patentowy. Rzecznik patentowy poza profesjonalnym przygotowaniem wniosku, w tym wykazu towarów, może również wykonać badanie tzw. zdolności rejestracyjnej znaku i ocenić szanse na jego rejestrację. Takie badanie może uchronić nas przed ponoszeniem opłat zgłoszeniowych jeżeli znak i tak nie ma szans uzyskać ochronę. Rzecznik może również pomóc przeprowadzić procedurę rejestracji już przed samym Urzędem.

Przy składaniu wniosku należy wnieść również opłatę zgłoszeniową.

/zob. artykuł koszty rejestracji znaku/

3. Postępowanie przed Urzędem Patentowym

W Polsce Urząd Patentowy będzie prowadził wszechstronne badanie naszego wniosku. Poza aspektami formalnymi może mieć zastrzeżenia do wykazu towarów. W praktyce często zdarza się, że rozbudowane wykazy wymagają doprecyzowania bądź przeniesienia poszczególnych pozycji do innych klas nicejskich.

Badanie Urzędu uwzględnia również sprawdzenie tzw. zdolności rejestracyjnej znaku, czyli ocenę czy znak spełnia warunki przewidziane w ustawie Prawo własności przemysłowej. Urząd sprawdza m.in.:

– czy znak nadaje się do odróżniania w obrocie wskazanych towarów;

– czy znak składa się z elementów wskazujących na rodzaj towaru, pochodzenie, jakość, ilość, wartość, funkcję, itp.;

– czy znak składa się z słów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w praktyce handlowej;

– czy znak narusza prawa osób trzecich;

– czy jest sprzeczny z dobrymi obyczajami;

– czy istnieje wcześniejszy znak identyczny lub podobny zarejestrowany dla identycznych/podobnych towarów

Twierdząca odpowiedź na jakiekolwiek z powyższych pytań może doprowadzić do wydania decyzji odmownej. W takich sytuacjach taką decyzję warto skonsultować z rzecznikiem patentowym aby ocenił czy Urząd dokonał prawidłowej oceny zdolności rejestracyjnej znaku.

4. Opłaty okresowe

W braku przeciwwskazań do rejestracji znaku Urząd wydaje tzw. warunkową decyzję, uzależniając przyznanie prawa ochronnego od wpłacenia opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za publikację. Wysokość opłat uzależniono, podobnie jak przy opłatach zgłoszeniowych, od ilości klas nicejskich, w których skatalogowano nasze towary/usługi.

Warto wspomnieć, że czas oczekiwania na decyzję Urzędu od momentu złożenia wniosku wynosi średnio od 12 do 16 miesięcy.

autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

andrzej.przytula@kondrat.pl

1 Comment on "Procedura rejestracji znaków"

  1. Czy jeżeli złożę wniosek o rejestrację znaku, to czy mogę używać w tym czasie już mojego logo ze znakiem “R” albo “TM”? Jeżeli procedura trwa najkrócej rok, to ma to duże znaczenie..
    Planujemy wydrukowanie materiałów na których będzie logo. Czy po złożeniu wniosku możemy w tym logo umieścić znak “R”?

Comments are closed.