Próba unieważnienia znaku towarowego ISOLAB

Polski Komitet Normalizacyjny z Warszawy wystąpił ze sprzeciwem wobec udzielenia prawa ochronnego na słowny znak ISOLAB (R-207839). Słowny znak ISOLAB (R-207839) został zgłoszony w dniu 7 marca 2007 r., w klasie 1 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług, m. in. dla: preparatów chemicznych do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych i weterynaryjnych, azotu, kwasu azotowego, pochodnych benzenu, dodatków detergentowych do benzyny, bezwodniku kwasu octowego, boraksu, kwasu bornego do celów przemysłowych, cementu, odczynników chemicznych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych; w klasie 2 m. in.: bejcy do drewna, lakieru asfaltowego, barwników spożywczych, farb, utrwalaczy do farb akwarelowych, farb: bakteriobójczych, do emalii, ognioodpornych, przeciw zanieczyszczeniom i stosowanym w ceramice, farb wodnych klejowych lub kazeinowych, farb: emulsyjnych, akrylowych, silikonowych, ftalowych, chemoutwardzalnych, poliuretanowych, chlorokauczukowych; klasie 9 m. in.: suszarek laboratoryjnych, wag laboratoryjnych, szkła optyczne, wyrobów ze szkła z podziałką na przyrządy do pomiaru, publikacji elektronicznych-modułów ładowania, programów komputerowych-software ładowalnego, oprogramowania komputerowego do wprowadzania i wywoływania informacji z Internetu; w klasie 16 m. in.: afiszy, atlasów, albumy, artykuły szkolne, bilety, artykuły biurowe, blankiety, chorągiewki papierowe, broszury, czasopisma, okładki na dokumenty, emblematy, etykiety nie z materiału, druki, formularze, fotografie, globusy, gazety, grafiki, kalendarze, karty -zawiadomienia, katalogi, książki; w klasie 21 m. in.: butelki, butelki chłodnicze, butelki szklane, pojemniki, butle szklane, pojemniki, butle, gąsiory, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, szkło emaliowane, fajans, szkło, szkło – naczynia; w kl. 35 m. in.: usługi w zakresie – wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, usługi prowadzenia hurtowni i sieci hurtowni, sklepu detalicznego i sklepu wielobranżowego w zakresie różnych towarów jak i zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie detalicznym i wielobranżowym; w kl. 38 m. in.: usługi w zakresie – agencji informacyjnej, emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłania informacji, łączności poprzez terminale komputerowe, przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez: terminale komputerowe, sieci teleinformatyczne i Internet, łączność: radiowa, telefoniczna, telegraficzna i internetowa. Znak został zarejestrowany decyzją Urzędu Patentowego z dnia 11 czerwca 2008 r.

Polski Komitet Normalizacyjny zarzucił zgłoszeniu naruszenie art. 131 ust. 2 pkt 3 i 4 p.w.p. zgodnie,
z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli:

  • zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie;
  • zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd, co do charakteru takich oznaczeń, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do ich używania.

Kolegium Urzędu Patentowego stwierdziło, że Polski Komitet Normalizacyjny nie przedstawił dowodów na poparcie sformułowanych zarzutów. W zakresie art. 131 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Kolegium stwierdziło, że Polski Komitet Normalizacyjny nie przedstawił umowy międzynarodowej, z której wynikałby zakaz używania skrótu ISO, zaś wytyczne ISO nie są taką umową. Polski Komitet Normalizacyjny nie wskazał również, jaki znak gwarancyjny został naruszony sporną rejestracją.

Odnośnie art. 131 ust. 2 pkt 4 p.w.p. Polski Komitet Normalizacyjny nie udowodnił, zdaniem Kolegium Orzekającego UPRP, przesłanki polegającej na wprowadzeniu odbiorców w błąd, co do charakteru takiego oznaczenia. Kolegium podkreśliło, że pod uwagę należy brać cały znak ISOLAB, a nie jedynie pojedynczy człon „ISO”.


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl