TERMIN „cognac” tylko dla ściśle określonych wyrobów

Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytania prejudycjalne w sprawie w oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, znaków towarowych zawierających oznaczenia geograficzne oraz skutkach ewentualnych naruszeń. Wykładni został poddany art. 16 i 23 rozporządzenia nr 110/2008 w sprawie etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 oraz pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Wątpliwości powstały w sprawie rejestracji dwóch graficznych znaków towarowych dotyczących napojów spirytusowych.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału fińska spółka Gust. Ranin Oy nie może posługiwać się dłużej nazwą “cognac” ani jej fińskim tłumaczeniem “konjakki” na określenie swoich alkoholi. Nazwa ta zarezerwowana jest tylko dla produktów wytwarzanych ze szczególnego szczepu winogron, destylowanych w tradycyjny sposób, dojrzewających w beczkach z konkretnego rodzaju drewna dębowego i przede wszystkim pochodzących z okolic miasta Cognac
w zachodniej Francji. Analogiczną sprawą z tej dziedziny był casus „Champagne”, który jest zastrzeżony dla wina musującego pochodzącego z regionu Szampanii. Z kolei Ouzo to jedynie grecki alkohol.

Przedmiotowo sprawa „cognacu” przedstawia się następująco: Gust. Ranin Oy- spółka prawa fińskiego zgłosiła do rejestracji w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej dwa graficzne znaki towarowe napojów spirytusowych w formie etykiet na butelkę do krajowego urzędu ds. patentów i rejestracji. Wspomniane zgłoszenia zawierały termin „cognac” przełożony na język fiński („konjakki”) jako opis tych napojów spirytusowych. W odpowiedzi na zgłoszenie francuska Bureau national interprofessionnel du Cognac sprzeciwiła się tej rejestracji opierając swój sprzeciw o rozporządzenie nr 110/2008 dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

W związku z powyższym Najwyższy Sąd Administracyjny w Finlandii, jako że jest instancją odwoławczą, zajmującą się m.in. kontrolą legalności działań najwyższych organów państwowych, zwrócił się do ETS. Pytanie dotyczyło możliwości krajowego rejestracji znaku towarowego zawierającego słowo „cognac”, które nie spełnia kryteriów na dopuszczenie do używania geograficznego oznaczenia „cognac”. Odpowiedzi dokonano w oparciu o Rozporządzenie 110/2008.

ETS stwierdził o konieczności unieważnienie kontrowersyjnych znaków. Interesujące było to, że sporne znaki towarowe zostały zgłodzone przez wejściem w życie rozporządzenia nr 110/2008. Trybunał orzekł jednak, że rozporządzenie to ma niewątpliwe zastosowanie do okoliczności sprawy, dlatego na państwach członkowskich ciąży zakaz stosowania oznaczeń geograficznych identyfikujących wyroby alkoholowe w odniesieniu do napojów alkoholowych niepochodzących z miejsca wskazanego przez to oznaczenie istnieje od 1996 r. Zaznaczono też, że termin „cognac” od 1989 r. jest chroniony, jako oznaczenie geograficzne, prawem UE.

Wykładnia przepisów dokonana przez Trybunał zabrania używania znaku zawierającego słowo „cognac” przez wyroby, które nie spełniają kryteriów do legitymowania się takim mianem, zakazuje użytkowania tego słowa do wyrobów nieobjętych tym oznaczeniem, ponieważ będzie to stanowić bezpośrednie jego wykorzystanie w celach handlowych i jest jasno zakazane w rozporządzeniu. ETS odniósł się też do postrzegania konsumenta, który to może utożsamić produkty.


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl