Znak BETWIN jednak opisowy dla gier, loterii i zakładów

Przedmiotem oceny Sądu Unii Europejskiej (dalej jako Sąd) w sprawie T‑258/09 i zapadłego w dniu 6 lipca 2011 r. wyroku była ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego BETWIN w kontekście spełnienia przez w.w. oznaczenie bezwzględnych podstaw rejestracji wskazanych w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej jako rozporządzenie nr 207/2009).

W dniu 20 kwietnia 2008 r. skarżąca – i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland z siedzibą w Berlinie – złożyła w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (dalej jako OHIM) wniosek o rejestrację oznaczenia słownego BETWIN jako wspólnotowego znaku towarowego. Znak został zgłoszony w klasach 35, 38 i 41 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług, tj. dla:

klasa 35: „reklama; usługi zarządzania działalnością; administrowanie działalności handlowej; doradztwo na rzecz przedsiębiorstw; prace biurowe; prognozy i analizy ekonomiczne; badania behawioralne; marketing; marketing bezpośredni; badania rynku; public relations; wyceny handlowe; doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania nimi; promocja sprzedaży (Sales Promotion) (dla osób trzecich); sprzedaż ogłoszeń; usługi agencyjne a mianowicie pośrednictwo przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży towarów; systematyzacja danych w informatycznych bazach danych; informacja dotycząca działalności handlowej i przedsiębiorstw; prowadzenie ksiąg rachunkowych; wynajem przestrzeni reklamowej dla mediów; rozpowszechnianie informacji reklamowych; przetwarzanie dokumentów; badania opinii publicznej; edycja teksów reklamowych; zbieranie i katalogowanie tematycznych artykułów prasowych; edycja tekstu; pośrednictwo w zakresie działalności handlowej dla osób trzecich; wykorzystanie centrów obsługi telefonicznej dla celów sprzedaży; doradztwo i usługi na rzecz klienteli; opracowywanie projektów planów handlowych, organizacyjnych i reklamowych; sponsorowanie w zakresie reklamy; opracowywanie emisji radiowych i telewizyjnych w zakresie organizacji centra reklamy; organizacja wystaw w celach ekonomicznych i reklamowych; opracowywanie pomysłów w zakresie imprez, gier, loterii, zawodów, bali, gier losowych, konkursów związanych z biznesem, organizacją i reklamą; opracowywanie systemów komunikacyjnych, sieci przetwarzania danych, baz danych i algorytmów – w szczególności w internecie i dla celów internetowych – związanych z biznesem i organizacją; (wynajem) materiałów reklamowych; doradztwo (w zakresie zarządzania personelem); analizy ekonomiczne; organizacja licytacji; badania rynkowe; reklamy korespondencyjne; opracowywanie ekspertyz biznesowych; wycena majątku; analiza kosztów; usługi agencji cenowej; usługi doradztwa biznesowego; reklama telewizyjna; informacja biznesowa; badania rynku i marketingowe; planowanie biznesowe; przetwarzanie dokumentów; publikacja informacji reklamowych; informatyczne zarządzenie bazami danych; (przetwarzanie) dokumentów; nadzór biznesowy; zarządzanie plikami informatycznymi; (korzystanie) z agencji importowo-eksportowych; analizy przedsiębiorstw; zbieranie, opracowywanie i dystrybucja danych ekonomicznych, statystyk, informatycznych baz danych i innych informacji ekonomicznych; analizy rynkowe; wynajem przestrzeni reklamowej; badania rynkowe; wynajem materiałów reklamowych; prezentacja produktów dla celów reklamowych; (usługi) agenci reklamowej; reklama za pomocą ogłoszeń; (organizacja) wystaw i targów w celach ekonomicznych i reklamowych; dystrybucja próbek produktów w celach reklamowych; wynajem dystrybutorów automatycznych; (opracowywanie) prognoz ekonomicznych; tworzenie ogłoszeń dla osób trzecich; reklama internetowa; transkrypcja; usługi zaopatrzeniowe dla osób trzecich (zakup towarów i usług dla innych przedsiębiorstw); usługi modeli i modelek w celach reklamowych i promocyjnych; wyszukiwanie w plikach informatycznych (na rzecz osób trzecich); zbieranie i katalogowanie tematycznych artykułów prasowych; fotokopiowanie; rekrutacja (personelu); selekcja personelu na podstawie testów psychologicznych; organizacja targów w celach handlowych lub reklamowych; tworzenie ogłoszeń na rachunek osób trzecich; fakturowanie; reklama bezpośrednia; (katalogowanie) danych w informatycznych bazach danych; reklama radiowa; fotokopie; prezentacja audiowizualna w celach reklamowych; (reklama w formie) sponsorowanych tekstów; (dystrybucja) materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur)”;

klasa 38: „telekomunikacja; emisja programów radiowych i telewizyjnych, również za pomocą sieci kablowych; zbieranie i dostarczanie informacji; agencje prasowe; tworzenie lub udostępnianie protokołów komunikacyjnych w celu umożliwienia wymiany danych lub transmisji danych między dwoma lub więcej uczestnikami; udostępnienie elektronicznej skrzynki pocztowej; informatyczna transmisja wiadomości i obrazu; zapewnianie dostępu do baz danych w celu pobierania danych i informacji z mediów elektronicznych (internet); udostępnienie usług poczty elektronicznej; (rozpowszechnianie) emisji radiowych; wykonywanie usług telefonicznych i teletekstu; usługi wideotekstowe; rozpowszechnianie, promowanie i transmisja obrazu, informacji dźwiękowych, graficznych, danych i innych informacji drogą radiową; urządzenia telekomunikacyjne, dal mediów elektronicznych lub internetu; elektroniczne usługi ogłoszeniowe (telekomunikacyjne); udostępnianie urządzeń telekomunikacyjnych w celu zamawiania towarów i usług za pomocą elektronicznej komunikacji danych; transmisja satelitarna; usługi lokalnej i miejskiej oraz zagranicznej i komórkowej telefonii; rozpowszechnianie emisji telesprzedaży; (informacje) dotyczące telekomunikacji; udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych ze światową siecią informatyczną; wysyłanie wiadomości w sieciach informatycznych; korzystanie z sieci w celu transmisji wiadomości, obrazu, tekstu, dźwięku, sygnałów i danych; zbieranie i dostarczanie wiadomości prasowych; zapewnienie dostępu do baz danych; emisja programów w internecie; odbiór i wysyłanie wiadomości, dokumentów i danych do transmisji elektronicznej; retransmisja rozmów telefonicznych lub wiadomości telekomunikacyjnych; (elektroniczna) transmisja wiadomości; tablice ogłoszeń i elektroniczne tablice wiadomości dotyczących tematów w interesie ogólnym; usługi wideotransmisji; rozpowszechnianie i transmisja informacji w sieciach lub w internecie; telekonferencje; bezprzewodowa transmisja elektroniczna dźwięku, telekopii, obrazu i informacji; emisja filmów i programów audiowizualnych; rozpowszechnianie i transmisja tekstu, wiadomości, informacji, dźwięku, obrazu i danych; usługi wizjotelefonii; (rozpowszechnianie) emisji radiowych; emisja programów płatnej telewizji; usługi on-line i transmisje on-line a mianowicie transmisje danych dźwiękowych, obrazi i wideo oraz umożliwianie konferencji wizjotelefonicznych i wideokonferencji”;

klasa 41: „tłumaczenia; nauczanie; kształcenie; trening; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna, organizacja i prowadzenie rozmów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, atelier i wszelkiego rodzaju wystaw w celach kulturalnych i oświatowych; imprezy rozrywkowe; tworzenie, organizacja i wystawianie spektakli, gier, loterii, zawodów, bali, losowań, konkursów wszelkiego rodzaju; produkcja filmów; produkcja spektakli, programów radiowych i telewizyjnych; publikacja tekstów i książek; korzystanie z pól golfowych, parków zabaw, wakacyjnych i wypoczynkowych; korzystanie z teatrów, ośrodków sportowych, sal sportowych, stadionów i zakładów organizacji spektakli muzycznych, sportowych i innych form zabawy; wynajem urządzeń i obiektów służących sektorowi edukacji, kształcenia, treningu, rozrywki, sportu lub kultury; publikacja, dystrybucja i edycja pism informacyjnych wszelkiego rodzaju; korzystanie z klubów fitness; sale gier; korzystanie z kasyn; produkcja muzyczna; zapis obrazu i dźwięku; usługi ośrodków sportowych, gier, zakładów i loterii w tym w internecie; udostępnianie sprzętu sportowego, przeznaczonego do gier, zakładów i loterii w tym w internecie; udostępnianie on-line informacji dotyczących gier, w szczególności gier komputerowych i gier on-line oraz dodatków informatycznych do gier; organizacja rezerwacji biletów na spektakle i inne imprezy rozrywkowe; usługi reportażowe; usługi sportowe i wypoczynkowe; produkcja i prezentacja programów radiowych i telewizyjnych, filmów, spektakli i transmisja imprez rozrywkowych na żywo; usługi loterii; udostępnianie gier, w których użytkownicy biorą udział przez światową sieć informatyczną lub internet; usługi parków sportowych; emisja telesprzedaży; programy informacyjne dla radia i telewizji; udostępnianie informacji na temat wypoczynku; informatyczne usługi kształcenia i treningu; korzystanie ze studiów muzycznych, dźwiękowych, filmowych i telewizyjnych; usługi dotyczące klubów zdrowia i fitness; rozrywka kinematograficzna, muzyczna, sportowa, teatralna; organizacja zawodów golfowych; korzystanie z salonów gier; elektroniczna publikacja książek i magazynów on-line; rezerwacja imprez rozrywkowych; programy informacyjne przeznaczone do transmisji internetowej; sprzedaż bezpośrednia programów telewizyjnych dla wielu kanałów; gry interaktywne, rozrywka i konkursy interaktywne a także zagadki i elektroniczne gry hazardowe, wszystkie udostępniane w światowej sieci informatycznej lub w internecie; organizacja i prowadzenie imprez i konkursów w dziedzinach sportowej i kulturalnej; usługi studia telewizyjnego; usługi fotograficzne; korzystanie z sal gier; usługi redakcyjne; udostępnianie informacji dotyczących rozrywki w sieci informatycznej; korzystanie i organizacja klubów; usługi klubów fitness; organizacja przedstawień na żywo; udostępnianie interaktywnych gier informatycznych dla wielu graczy w Internecie i elektronicznych sieciach telekomunikacyjnych; wynajem nagrań audiowizualnych; organizacja wydarzeń sportowych i udostępnianie sprzętu w tym celu; informacje dotyczące sportu, imprez sportowych i innych aktualnych wydarzeń; gry i konkursy elektroniczne udostępniane w internecie; usługi reportażu sportowego; korzystanie z, tworzenie i organizacja kasyn, gier hazardowych, gier karcianych, zakładów, zakładów sportowych, gier umiejętnościowych i ogólnie gier; gry oferowane on-line przez sieć informatyczną; organizacja gier i zawodów; udostępnianie informacji dotyczących gier wideo, gier informatycznych, automatów z grami, ośrodków rozrywki lub parków rozrywki w sieci telekomunikacyjnej lub informatycznej; udostępnianie informacji on-line na temat rozrywki pochodzących z informatycznej bazy danych lub internetu; rezerwacja biletów i rezerwacja na imprezy rozrywkowe, sportowe carte kulturalne; organizacja wyścigów konnych; korzystanie z kasyn; udostępnianie gier informatycznych on-line; korzystanie z sal gier z automatami rozrywkowymi i z kasyn a także z zakładów bukmacherskich i z wszelkiego rodzaju loterii, edycja danych statystycznych”.

Decyzją z dnia 10 września 2008 r. OHIM odrzucił wniosek w zakresie wszystkich rozpatrywanych usług na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009. W dniu 22 października 2008 r. skarżąca odwołała się od decyzji OHIM. Decyzją z dnia 4 maja 2009 r. Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Uznała bowiem, że oznaczenie słowne BETWIN ma w przypadku wszystkich rozpatrywanych usług charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 oraz że jest ono pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. Izba Odwoławcza podkreśliła, że jej ocena została oparta na znaczeniu jakie wspomniane oznaczenie słowne ma w języku angielskim i co za tym idzie jego postrzeganiu w angielskojęzycznych państwach Unii. Izba stwierdziła, że oceniany całościowo związek elementów „bet” i „win” wskazuje na możliwość „złożenia zakładu i wygrania” oraz że jest to słowo złożone odpowiadające regułom języka angielskiego, którego a priori oczywiste znaczenie nie zostało w żadnym stopniu zmienione przez pominięcie spójnika „and” (i). Poza tym, zdaniem Izby Odwoławczej znaczenie wspomnianego słowa złożonego jest bezpośrednio pojmowalne, ponieważ rozpatrywane oznaczenie słowne w sposób bezpośredni i nie wymagający analizy sugeruje odbiorcy końcowemu, którego dotyczą oferty zakładów i gier z nagrodami, że oferowane usługi stwarzają możliwość złożenia zakładu w celu wygrania czegoś. W dalszej części uzasadnienia decyzji Izba Odwoławcza uznała również, iż miała do czynienia ze związkiem dwóch form słownych, które łącznie zawierają informacje na temat rodzaju i przeznaczenia oznaczonych nimi usług i mogą być, zatem traktowane wyłącznie jako mające charakter opisowy. Ponadto odrzuciła ona inną interpretację oznaczenia słownego zgłoszonego do rejestracji a mianowicie „be twin”, ponieważ „bądź bliźniakiem” jest informacją niemającą znaczenia w kontekście rozpatrywanych usług. W odniesieniu do usług objętych zgłoszonym znakiem towarowym Izba Odwoławcza stwierdziła, że zasadniczo są to usługi z sektora gier hazardowych i zakładów, których celem jest umożliwienie odbiorcy końcowemu składania zakładów i realizacji wygranej. Wskazała ona również, że nowoczesny marketing wiąże się na różne sposoby ze sprzedażą i losowymi wygranymi przytaczając przykłady między innymi kanałów telewizyjnych i ofert internetowych wprowadzających elementy gier hazardowych i zakładów w celu promocji sprzedaży a także kanałów emitujących telesprzedaż. W odniesieniu do usług należących do klasy 35 Izba Odwoławcza uznała, że ich przedmiotem są dane handlowe i statystyczne, niezbędne z punktu widzenia tego co oferują zakłady dla określenia ryzyka, czyli relacji między szansą na wygraną, która stanowi przedmiot losowania i ewentualnością, że dojdzie do zdarzenia, którego dotyczy zakład. Jeżeli chodzi o inne usługi a w szczególności te, które należą do klasy 35 Izba Odwoławcza stwierdziła, że bardzo ogólnie wiążą się one z promocją sprzedaży i że mając na uwadze, iż zgłoszenie dotyczyło rozpatrywanych usług w sposób bardzo ogólny, jego odrzucenie powinno zostać utrzymane w mocy w odniesieniu do ogółu tych usług oraz uznała, że w dodatku wszystkie usługi są ze sobą nierozerwalnie związane. W zakresie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 Izba Odwoławcza uznała, że jako oznaczenie opisowe, którego znaczenie jest w stanie pojąć każdy, choćby nie posiadał wiedzy specjalistycznej i w sposób niewymagający analizy oznaczenie słowne, o którego rejestracje wniesiono jest również pozbawione charakteru odróżniającego. Uznała ona ponadto, że oznaczenie to zawiera w sobie jedynie ogólną zachętę do uczestnictwa w określonych zakładach lub grach czy też do uzyskania korzyści ekonomicznych w formie wygranych nie wskazując na ewentualny związek z określonym usługodawcą i że w efekcie jest ono pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

Skarżąca złożyła skargę do Sądu Unii Europejskiej podnosząc następujące argumenty:

– przedmiotowy znak jest wymysłem leksykalnym niemającym jako całość charakteru opisowego i nietypowym pod względem struktury, gdyż składanka dwóch czasowników ma w języku angielskim charakter nietypowy,

– nie jest możliwe znalezienie przykładów dodania czasownika lub rzeczownika po słowie „bet”, które tworzyłyby słowo złożone,

– zgłoszony znak towarowy nie składa się według niej ponadto z zestawienia słów dokonanego w sposób typowy dla języka angielskiego takiego jak składanka słów „bet” (zakładać się, zakład) i „win” (wygrać, wygrana),

– Izba Odwoławcza nie przeprowadziła właściwej analizy w przedmiocie argumentu, że zgłoszony znak towarowy można również interpretować jako składankę słów „be” i „twin”, jak w przypadku programu beTwin oraz kierowała się błędnym założeniem, iż przeciętny odbiorca zawsze wyszukuje w pierwszej kolejności znaczenie opisowe znaku towarowego,

– argument dotyczący ewentualnego charakteru opisowego zgłoszonego znaku towarowego jest zasadny co najwyżej w przypadku usług związanych bezpośrednio z prowadzeniem zakładów i gier pieniężnych.

Sąd w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”. Zgodnie z ustępem 2 tego samego artykułu „ustęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty”. Dalej Sąd wskazał, że znaki towarowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, są uważane za niemogące pełnić podstawowej funkcji znaku towarowego, która polega na wskazywaniu pochodzenia handlowego towaru lub usługi, aby umożliwić w ten sposób konsumentowi nabywającemu towar lub usługę oznaczone danym znakiem towarowym dokonanie przy późniejszym zakupie takiego samego wyboru, jeśli doświadczenie okazało się pozytywne, lub dokonanie odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne. Oznaczenia i wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, to takie, które w normalnym, z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, użyciu mogą służyć oznaczeniu – bądź bezpośrednio, bądź przez wspomnienie jednej z ich charakterystycznych cech – towaru lub usługi, dla których wniesiono o rejestrację. Dodatkowo ocenę opisowego charakteru oznaczenia przeprowadzić można wyłącznie poprzez odniesienie, po pierwsze, do sposobu jego odbioru przez właściwy krąg odbiorców, a po drugie, do danych towarów lub usług. Sąd uznał, iż w przedmiocie charakteru opisowego zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do usług mających za przedmiot oferowanie zakładów lub gier pieniężnych do uznania znaku towarowego utworzonego z neologizmu lub słowa będącego wynikiem połączenia elementów za opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 nie wystarczy ustalić, że każdy z tych elementów może mieć charakter opisowy. Taki charakter należy ustalić także w odniesieniu do neologizmu lub samego słowa. Znak towarowy utworzony z neologizmu lub słowa złożonego z elementów, z których każdy opisuje właściwości towarów i usług objętych wnioskiem o rejestrację, sam opisuje te towary i usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, chyba że istnieje dostrzegalna różnica pomiędzy neologizmem lub słowem a zwykłą sumą jego elementów składowych. Ma to miejsce w przypadku, gdy z powodu nietypowego charakteru połączenia w stosunku do wspomnianych towarów i usług neologizm lub słowo wywołuje wrażenie wystarczająco odbiegające od wrażenia wywołanego przez zwykłe połączenie wskazówek, jakich dostarczają elementy składowe, z takim skutkiem, że jest ono czymś więcej aniżeli tylko sumą tych elementów. W tym względzie przydatna jest również analiza spornego słowa pod kątem odpowiednich reguł leksykalnych i gramatycznych. W zakresie postrzegania zgłoszonego znaku towarowego przez właściwy w niniejszym przypadku krąg odbiorców zgłoszony znak towarowy składa się z dwóch słów angielskich „bet” (zakładać się, zakład) oraz „win” (wygrać, wygrana). Są to słowa powszechnie występujące w języku angielskim. W zakresie połączenia tych dwóch słów Sąd podzielił stanowisko Izby Odwoławczej OHIM, że znak postrzegany całościowo wskazuje na możliwość „złożenia zakładu i wygrania”. Wspomniane połączenie jest bezpośrednio pojmowalne dla właściwego kręgu odbiorców i ponadto istnieje ścisły związek między znaczeniami tych dwóch słów: trzeba złożyć zakład, aby wygrać i aby wygrać należy najpierw zalicytować. Sąd zgodził się z taką konkluzją. Ponadto pominięcie spójnika „and” nie zmienia niczego w ewidentnym znaczeniu terminu złożonego „betwin”. W istocie bez względu na to, czy interpretować go jako połączenie dwóch rzeczowników, dwóch bezokoliczników lub dwóch czasowników w trybie rozkazującym nie jest on połączeniem nietypowym lub arbitralnym, którego znaczenie odbiega od znaczenia zwykłego połączenia jego elementów składowych. Oceniając trzy klasy usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego Sąd zauważył, że w odniesieniu do usług z sektora zakładów i gier pieniężnych ich celem jest umożliwienie odbiorcy końcowemu składania zakładów i realizacji wygranej. Fakt połączenia dwóch czasowników w języku angielskim i jego nietypowy charakter oraz fakt niewystępowania w słowniku połączenia słowa „bet” z innymi słowami nie powoduje tego, iż w niniejszym przypadku połączenie słów „bet” i „win” będzie miało dla właściwego kręgu odbiorców natychmiastowo dostrzegalne znaczenie ani, że rzeczone połączenie może stwarzać trudności w jego rozumieniu. Mając bowiem na uwadze ścisłą zależność między znaczeniami tych dwóch słów pominięcie spójnika „i” tudzież znaku „&” nie będzie stanowić przeszkody w zrozumieniu, iż oferowane usługi stwarzają temu kręgowi możliwość złożenia zakładu w celu wygrania.

W zakresie argumentu, że istnieje program zwany „beTwin” i że zgłoszony znak towarowy może, zatem być przez właściwy krąg odbiorców interpretowany jako połączenie słów „be” i „twin” Sąd wskazał, iż oznaczenie słowne powinno spotkać się z odmową rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, jeżeli przynajmniej w jednym ze swych możliwych znaczeń opisuje właściwości rozpatrywanych towarów lub usług.

W zakresie charakteru opisowego zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do usług niemających za przedmiot oferowania zakładów lub gier pieniężnych Sąd przypomniał tutaj, iż badanie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji musi dotyczyć każdego z towarów lub każdej z usług, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego. Po drugie, decyzja OHIM o odmowie rejestracji znaku towarowego co do zasady musi być uzasadniona w odniesieniu do każdego z tych towarów lub każdej z usług, a w przypadku, gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec całej kategorii lub grupy towarów lub usług, OHIM może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia dotyczącego wszystkich rozpatrywanych towarów lub usług. Dodatkowo Sąd wskazał, że możliwość przedstawienia przez Izbę Odwoławczą ogólnego uzasadnienia dotyczącego danej grupy towarów lub usług może obejmować jedynie towary i usługi, między którymi istnieje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek, by tworzyły one na tyle jednorodną kategorię, że przedstawiony ogół rozważań dotyczących okoliczności stanu faktycznego i prawnego stanowiących uzasadnienie danej decyzji będzie pozwalał z jednej strony na właściwe wyjaśnienie toku rozumowania Izby Odwoławczej w odniesieniu do każdego towaru i każdej usługi należących do tej kategorii i z drugiej strony będzie odnosił się bez zróżnicowania do każdego lub każdej z rozpatrywanych towarów i usług. Sama okoliczność, że rozpatrywane towary lub usługi należą do tej samej klasy w rozumieniu porozumienia nicejskiego, nie jest wystarczająca dla ustalenia, iż mamy do czynienia z taką jednorodną kategorią, ponieważ często klasy te zawierają bardzo różnorodne towary lub usługi, między którymi nie zawsze występuje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek.

Sąd uznał, że Izba Odwoławcza nie wykazała w sposób zgodny z wymogami prawa, że zgłoszony znak towarowy ma charakter opisowy w odniesieniu do usług należących do klasy 38, co wiąże się z tym, iż należy uwzględnić zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w zakresie obejmującym te usługi. Zdaniem Sądu Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż zgłoszony znak towarowy ma charakter opisowy w odniesieniu do większości usług dla których znak został zgłoszony, a także usług dotyczących „opracowywania pomysłów w zakresie imprez, gier, loterii, zawodów, bali, gier losowych, konkursów związanych z biznesem, organizacją i reklamą” należących do klasy 35. Z kolei w zakresie dotyczącym usług należących do klasy 38 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji z uwagi na brak uzasadnienia w odniesieniu do pozostałych usług należących do klasy 35, a także do usług należących do klasy 41.

Wybrane tezy orzeczenia:

 

1. W zakresie połączenia tych dwóch słów „bet” oraz „win” Izba Odwoławcza stwierdziła, że postrzegane całościowo wskazuje na możliwość „złożenia zakładu i wygrania”. Ponadto istnieje ścisły związek między znaczeniami tych dwóch słów: trzeba złożyć zakład, aby wygrać i aby wygrać należy najpierw zalicytować.

 

2. Wbrew twierdzeniom skarżącej, że połączenie dwóch czasowników ma w języku angielskim charakter nietypowy i że w słowniku nie występują połączenia słowa „bet” z innymi słowami nie powoduje tego, iż w niniejszym przypadku połączenie słów „bet” i „win” będzie miało dla właściwego kręgu odbiorców natychmiastowo dostrzegalne znaczenie ani, że rzeczone połączenie może stwarzać trudności w jego rozumieniu. Mając, bowiem na uwadze ścisłą zależność między znaczeniami tych dwóch słów pominięcie spójnika „i” tudzież znaku „&” nie będzie stanowić przeszkody w zrozumieniu, iż oferowane usługi stwarzają temu kręgowi możliwość złożenia zakładu w celu wygrania. W każdym razie jak zauważyła Izba Odwoławcza okoliczność, iż mamy do czynienia z połączeniem słów zapisanym jako jedno słowo, bez myślnika tudzież spacji nie ma decydującego znaczenia podobnie jak okoliczność, że jest to słowo, którego nie można odnaleźć w słowniku.

 

3. Co się tyczy argumentu, że istnieje program zwany „beTwin” i że zgłoszony znak towarowy może, zatem być przez właściwy krąg odbiorców interpretowany jako połączenie słów „be” i „twin” należy przypomnieć, iż jak zauważa OHIM oznaczenie słowne powinno spotkać się z odmową rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, jeżeli przynajmniej w jednym ze swych możliwych znaczeń opisuje właściwości rozpatrywanych towarów lub usług.


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl