Znak CARLO BOSSI jednak niepodobny do serii znaków HUGO BOSS

Firma Eurocos Cosmetic GmbH z Niemiec wniosła sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy CARLO BOSSI (R-149940) na rzecz firmy Viki Laboratories przedkładając w sprzeciwie argument konfuzyjnego podobieństwa tego znaku do serii znaków HUGO BOSS i BOSS.

Znak CARLO BOSSI został zgłoszony 17 maja 2000r. dla towarów mieszczących się w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej.

Kluczowe znaczenie w toczącym się przed Kolegium Orzekającym UP postępowaniu miała zmiana właściciela znaku towarowego HUGO BOSS z wnoszącego sprzeciw EUROCOS COSMETIC GmbH na firmę HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG.), na co powoływał się pełnomocnik uprawnionego do znaku CARLO BOSSI wskazując, iż nastąpiła taka zmiana stanu faktycznego i prawnego, która uniemożliwia wnoszącemu sprzeciw dalszy udział w postępowaniu sprzeciwowym. Pełnomocnik wnoszącego sprzeciw powołując się na umowę cesji próbował udowodnić, że niemieckie firmy są nadal ze sobą powiązane i, że spółka EUROCOS ma nadal legitymację do występowania w niniejszej sprawie.

Kolegium Orzekające UP uznało, że skoro wnoszący sprzeciw przestał być właścicielem znaków towarowych na podstawie których sprzeciw został wniesiony nie może się on powoływać na ich konfuzyjne podobieństwo do znaku towarowego CARLO BOSSI.

Kolegium Orzekające UP stwierdziło, że we wniosku (złożonym sprzeciwie) należy odnosić się do swoich wcześniejszych praw do znaków, wskazując tym samym na brak możliwości przeciwstawienia „cudzych” znaków. Tym samym Kolegium oddaliło sprzeciw Eurocos Cosmetic GmbH nie wnikając w zarzuty konfuzjnego podobieństwa między znakami. W ocenie Urzędu Patentowego spółka EUROCOS po dokonanej cesji znaków towarowych stanowiących podstawę sprzeciwu nie wskazała prawa do dalszego uczestnictwa w tym postępowaniu, jako uczestnik postępowania (ale już nie jako strona postępowania z uwagi na cesję znaków).
Z kolei w samej umowie cesji nie znalazło się upoważnienie do występowania w obronie znaków HUGO BOSS, czy BOSS po dokonanej cesji znaków. Na tej podstawie Kolegium Orzekające UP oddaliło sprzeciw.

Pełnomocnik EUROCOS zaskarżył decyzję Urzędu Patentowego. W skardze do WSA podniósł, że sprzeciw może zostać wniesiony przez każdego, kto dostrzeże konfuzję ze znakiem wcześniej chronionym. Nie przekonało to jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej jako WSA), który oddalił skargę.

Na decyzję WSA firma EUROCOS złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA), który stwierdził, że EUROCOS jest nadal legitymowana do wniesienia sprzeciwu w stosunku do rejestracji znaku CARLO BOSSI, bez względu na to czy ma w tym swój interes prawny czy nie, ponieważ przesłanka ta nie jest konieczna do uruchomienia postępowania w trybie art. 246 w związku z art. 247 ust. 1 pwp, które stanowią, iż: „Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w “Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa (…) Podstawę sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji”.

W związku z powyższym w odniesieniu do zaleceń WSA i NSA Kolegium UP uznało, że
w sprzeciwie do znaku towarowego istnieje możliwość przeciwstawienia cudzych znaków towarowych podnosząc zarzut konfuzji między znakami.

W niniejszej sprawie Kolegium stwierdziło jednak brak konfuzyjnego podobieństwa między znakiem CARLO BOSSI a znakami z serii BOSS oddalając tym samym sprzeciw.


autor: Andrzej Przytuła

KONDRAT i Partnerzy

andrzej.przytula@kondrat.pl