Znak towarowy należy używać

Procedura uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy jest dość długa i sformalizowana. Wymaga także poczynienia pewnych nakładów finansowych związanych chociażby z opłatami urzędowymi do Urzędu Patentowego RP. Procedura uzyskania prawa ochronnego kończy się wydaniem przez Urząd decyzji oraz świadectwa ochronnego.

Charakterystyka prawa ochronnego, które jest prawem o charakterze wyłącznym, wymaga jednak od uprawnionego pewnych czynności mających na celu utrzymanie tego prawa i nie jest to jedynie konieczność wnoszenia opłat i przedłużania ochrony na kolejne okresy ochronne.

Bardzo istotnym obowiązkiem spoczywającym na uprawnionym jest obowiązek używania znaku towarowego. Obowiązek ten wynika z art. 169 ustawy Prawo Własności Przemysłowej.  Prawo ochronne na znak towarowy może zostać wygaszone bowiem na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Używanie to musi być używaniem rzeczywistym i odnosić się do towarów objętych prawem ochronnym. Jedynie zaistnienie ważnych powodów nieużywania może pozwolić uprawnionemu na utrzymanie swego prawa.

Przy okazji niniejszych rozważań warto przyjrzeć się zagadnieniu rzeczywistego używania znaku towarowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 9 września 2011 r. w sprawie o sygnaturze akt VI SA/Wa 2171/10 podkreślił, że „nie każda forma używania znaku zawarta w art. 154 PWP jest wystarczająca dla zachowania prawa ochronnego”. Korzystanie ze znaku musi więc zawsze odpowiadać jego podstawowej funkcji. W powołanym powyżej wyroku Sąd konstatuje, że „używanie znaku polega na jego stosowaniu w celu odróżnienia w obrocie oznaczonych nim towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów lub usług innego przedsiębiorstwa”.

Postępowanie w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego prowadzone jest przez Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego i wszczynane jest na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny.

Brak prawidłowego korzystania ze swojego prawa ochronnego na znak towarowy nie jest jednak jedynym powodem wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Pozostałe przypadki zostaną omówione w kolejnych publikacjach ukazujących się na naszym portalu.


autor: Romuald Żywiecki

KONDRAT i Partnerzy

biuro@kondrat.pl